ماموریت و چشم انداز

ماموریت: توسعه و مدیریت شبکه جامع فنی و دانشی متناسب جهت توسعه و بومی سازی دانش فنی فرایندهای تولید فولاد و توسعه محصولات با فناوری های جدید


چشم انداز: خلق ارزش از طریق نوآوری و کسب تکنولوژی فرایند تولید و طراحی محصولات در تمام زنجیره صنعت فولاد